category

Mental Health

Papers which focus on mental health trends and outcomes during the COVID-19 pandemic.

FILTERS

SEARCH

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

DATE RANGE

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

DATE

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

DATE

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

June 2021

Roy H. Perlis, Mauricio Santillana, Katherine Ognyanova, Jon Green, James Druckman, David Lazer, Matthew A. Baum.

May 2020

Damodharan Dinakaran, Narayana Manjunatha, Channaveerachari Naveen Kumar, Bada Math Suresh

May 2020

Damodharan Dinakaran, Narayana Manjunatha, Channaveerachari Naveen Kumar, Bada Math Suresh

March 2021

Roy H. Perlis, MD, MSc; Katherine Ognyanova, PhD; Mauricio Santillana, PhD; Matthew A. Baum, PhD; David Lazer, PhD; James Druckman, PhD; John Della Volpe, AB

February 2021

Camila Saggioro de Figueiredo, Poliana Capucho Sandre, Liana Catarina Lima Portugal, Thalita Mázala-de-Oliveira, Luana da Silva Chagas, Ícaro Raony, Elenn Soares Ferreira, Elizabeth Giestal-de-Araujo, Aline Araujo dos Santos, Priscilla Oliveira Silva Bomfim

January 2021

Chaolin Huang , Lixue Huang , Yeming Wang, Xia Li, Lili Ren, Xiaoying Gu , Liang Kang, Li Guo, Min Liu, Xing Zhou, Jianfeng Luo, Zhenghui Huang, Shengjin Tu, Yue Zhao, Li Chen, Decui Xu, Yanping Li , Caihong Li, Lu Peng, Yong Li,Wuxiang Xie, Dan Cui, Lianhan Shang, Guohui Fan, Jiuyang Xu , Geng Wang, Ying Wang, Jingchuan Zhong, Chen Wang , Jianwei Wang , Dingyu Zhang, Bin Cao

October 2020

Broche-Pérez Yunier, Fernández-Castillo Evelyn, Reyes Luzardo Darlyn Alejandra

Partners